فرزکاری صفحه ای در ان ایکس (Planar milling)

جهت ماشینکاری دیوارهای عمودی یا دیوارهای موازی با محور ابزار در نرم افزار ان ایکس  از عملیات mill_planar  استفاده میشود.

محدوده ماشینکاری حاوی مسیرهای برشی فراوانی میباشد که در نرم افزار ان ایکس ، ابزار میتواند در یه مسیر تک پاسه و یا چند پاسه براده برداری کند.

بطور مثال: blank boundary ، محدوده  موادی که باید حذف و جدا شوند و part boundary ، قطعه ماشینکاری شده را تعریف میکند.

محدوده ماشینکاری در ان ایکس میتواند با انتخاب صفحه ها،منحنی ها ،لبه ها و نقطه ها مشخص گردند.

در عملیات mill_planar  میتوانید:

  • با انتخاب صفحه ،منحنی،لبه و نقطه ها مسیری برای ابزار جهت محدوده ماشینکاری ایجاد کنید.
  • کف قطعه کار را به عنوان مسیر نهایی ماشینکاری انتخاب کنید.
  • سطوح برش را با استفاده از روش های مختلف منحصر به عملیات فلزی می توان انتخاب کرد.
  • مواد را به عنوان حجم برش با استفاده از روش های جابجایی و یا با ایجاد برش های نمایشی در طول مرزهای جانبی، حذف کنید.

عملیات mill_planar  بیشتر برای ماشینکاری کویتی قالب استفاده میشود.

کجا قرار دارد:

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.