فرزکاری حفره در ان ایکس (Cavity Milling)

جهت ماشینکاری حجم زیادی از مواد از عملیات Cavity Milling استفاده میکنیم.این عملیات برای خشن کاری قطعات قالب های دایکست و فرجینگ مناسب میباشد.عملیات Cavity Milling  در نرم افزار NX مواد را در سطوح مسطح که عمود بر محور ابزار ثابت است حذف می کند.  قطعه می تواند مسطح یا منحنی  در اشکال متفاوت باشد.

در استراتژی ماشینکاری Cavity Milling ، ابتدا میبایست قطعه اصلی و قطعه خام را مشخص کنیم.

نرم افزار ان ایکس NX  بطور هوشمند قطعه خام را بین بالا و پایین ترین سطح قطعه اصلی تعریف میکند.

سطوح برشی به صورت صفحه های عمود بر محور ابزار بستگی به عمق برش و مقدار ماشینکاری در تعدادهای زیادی ایجاد میشوند.

این سطوح برشی در نرم افزار ان ایکسNX ، بین منحنی ها و لبه های و سطوح برشی در قطعه ایجاد میشوند.

این الگوی برش را در هر سطح برش ایجاد می کند.
این الگو را با حرکت های ورود و خروج در هر سطح برشی با هم ترکیب میکند.
ما میتوانیم به صورت یک استراتژی Cavity Milling و یا یک سری عملیات ماشینکاری Cavity Milling به عنوان برترین روش ماشینکاری قطعه ایجاد کنیم.

  • آنچه را که قطع شده یا بریده نشده است حفظ می کند.
  • قابلیتهای پیشرفته برای بررسی ابزار گیرها ویا هولدر ها فراهم میکند.
  • به ما اجازه مشاهده مواد حذف شده توسط عملیات فعلی را میدهد.(Simulation)

   

 کجا قرار دارد:

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.