پروژه های انجام شده

  • کرین دستی
  • اگزوز-منیفولد
  • بطری نوشابه-01
  • الکترو موتور-01
  • منیفولد