پروژه های انجام شده

  • پایه قابل حمل
  • الکترو موتور-04
  • تحلیل گیره تحت بار
  • دستگاه نورد دستی
  • الکترو موتور-02