فرزکاری حفره در ان ایکس (Cavity Milling)

جهت ماشینکاری حجم زیادی از مواد از عملیات Cavity Milling استفاده میکنیم.این عملیات برای خشن کاری قطعات قالب های دایکست و فرجینگ مناسب میباشد.عملیات Cavity Milling  در نرم افزار NX مواد را در سطوح مسطح که عمود بر محور ابزار ثابت است حذف می کند.  قطعه می تواند مسطح یا منحنی  در اشکال متفاوت باشد.

در استراتژی ماشینکاری Cavity Milling ، ابتدا میبایست قطعه اصلی و قطعه خام را مشخص کنیم. مطالعه بیشتر

فرزکاری صفحه ای در ان ایکس (Planar milling)

جهت ماشینکاری دیوارهای عمودی یا دیوارهای موازی با محور ابزار در نرم افزار ان ایکس  از عملیات mill_planar  استفاده میشود.

محدوده ماشینکاری حاوی مسیرهای برشی فراوانی میباشد که در نرم افزار ان ایکس ، ابزار میتواند در یه مسیر تک پاسه و یا چند پاسه براده برداری کند.

بطور مثال: blank boundary ، محدوده  موادی که باید حذف و جدا شوند و part boundary ، قطعه ماشینکاری شده را تعریف میکند.

محدوده ماشینکاری در ان ایکس میتواند با انتخاب صفحه ها،منحنی ها ،لبه ها و نقطه ها مشخص گردند.

در عملیات mill_planar  میتوانید:

Read More